ACTIVITIES.

เกรดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับระบบเสียง ระบบภาพ ระบบห้องประชุมออนไลน์

Live Streaming คืออะไร

เมื่อก่อนนี้หากเราต้องการรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงต่าง เราสามารถรับชมหรือรับฟังผ่านโทรทัศน์หรือวิทยุเท่านั้น…